___คริสต์มาส ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม
ของทุกปีซึ่งเป็นวันที่มีการฉลองการบังเกิด
ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคำว่าคริสต์มาส
เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษคือ
Christes Maesse หมายถึงบูชามิสซา
ของพระคริสต์ ชาวคริสต์ทุกคนจะเข้าร่วม
พิธีมิสซานี้ในวันคริสต์มาสนั่นเอง _ซึ่งถืิอ
เป็นพิธีที่สำคัญที่สุดในวันคริสต์มาส
___คำว่า Merry Christmas นั้น เรา
คงคุ้นหูกันดี ซึ่งเป็นคำทักทายในเทศกาล
นี้ คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ
ก็แปลว่าสันติสุข _เมื่อนำทั้งสองคำมารวม
กัน Merry Christmas _ก็จะเป็นคำใน
ลักษณะของ_ การอวยพรให้ได้รับสันติสุข
และความสงบทางใจในเทศกาลคริสต์มาส

____วันคริสต์มาสนั้นเริ่มขึ้นที่ กรุงโรม ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 4
ซึ่งเป็นประเพณีของชาวคริสต์ในสมัยโบราณ มีการจัดฉลองวัน
คริสต์มาสเพื่อระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งเป็น
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสากลโลก นับตั้งแต่นั้นมา ก็ได้แพร่ขยาย
ไปทั่วทุกทวีป
  __  ซานตาคลอส ถ้าพูดถึง วันคริสต์มาสก็จะมีซานตาครอสที่
เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมาก แต่ในความจริงแล้ว ซานตาคลอส
แทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้เลย สาเหตุที่ทำให้ซานตา
ครอสเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นในวันคริสต์มาสก็คือ ประวัติของนักบุญ
นิโคลาส(ช่วงศตวรรษที่ 4)เขาเป็นผู้ที่เอาของขวัญมาให้กับเด็กๆ
ในโอกาสคริสต์มาส โดยลักษณะของเขาเป็นชายแก่ที่อ้วน ใส่ชุด
สีแดงมีพาหนะ คือ เลื่อน ลากด้วย กวางเรนเีดีย เขาอาศัยอยู่ที่
ี่ขั้วโลกเหนือ มาแจกของขวัญตามปล่องไฟของบ้านให้กับเด็กๆใน
วันคริสต์มาส(นักบุญนิโคลาสก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็น
"ซานตาครอส"ในปัจจุบัน)
         เทศกาลคริสมาสที่สำคัญจริงๆ แล้วคือ การรำลึกถึงการให้
ของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แก่ชีวิตของเราทุกคน  เราจึงควรฉลองเทศ
กาลคริสต์มาสด้วยการแบ่งปันความสุขที่เรามีให้กับคนอื่นๆให้เขา
ได้รับความสุขเหมือนเราดังที่ได้กล่าวไว้ว่า "เทศกาลแห่งการให้"
คือการให้ความสุข ความรัก ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์
เหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงให้กับมนุษย์ทุกคนได้รับ